کد:pot1367 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد: 1367


موقعیت تابلو درمنطقه  : 05 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه5 - مرزداران تقاطع اشرفی ضلع جنوب شرقی 

ابعاد : 2.8 متردر 3.9 متر
  

متراژ : 10.92 متر مربع