کد:pot1366 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد: 1366


موقعیت تابلو درمنطقه  : 05 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه5 - بلوار فردوس تقاطع آیت ا... کاشانی

ابعاد : 2.8 متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع