کد:pot1641 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد: 1641


موقعیت تابلو درمنطقه  : 11 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه1 - بالاتر از دروازه شمیران مجاور مترو دروازه شمیران جنوب به شمال

ابعاد : 2.8 متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع