کد:pot1365 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد: 1365


موقعیت تابلو درمنطقه  : 05 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه5 - ستاری شمال به جنوب ابتدای اکباتان

ابعاد : 3 متردر 4 متر  

متراژ : 12 متر مربع