کد:pot1600 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد: 1600


موقعیت تابلو درمنطقه  : 10 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه10 - نواب شمال به جنوب قبل از پل امام خمینی

ابعاد : 3 متردر 4 متر  

متراژ : 12 متر مربع