کد:pot1340 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد: 1340


موقعیت تابلو درمنطقه  : 04 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه 4 - ضلع شمال شرقی فلکه سوم تهرانپارس

ابعاد : 2.8 متردر3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع