کد:pot1242 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد: 1242


موقعیت تابلو درمنطقه  : 03 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه 3 - شریعتی شمال به جنوب مجاور مترو قلهک

ابعاد : 3  متردر 4 متر  

متراژ : 12 متر مربع