کد:pot1235 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد: 1235


موقعیت تابلو درمنطقه  : 03 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه 3 - ولیعصر جنوب به شمال نبش خیابان ظفر

ابعاد : 2.8  متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع