کد:pot1132 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد: 1132


موقعیت تابلو درمنطقه  : 02 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه 2 - خوردین شمال به جنوب قبل از میدان صنعت

ابعاد : 2.8  متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع