کد:pot1065 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد: 1065


موقعیتتابلو در منطقه  : 01 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه 1 - مقدس اردبییلی قبل از تقاطع یمن، ابتدایثارا...

ابعاد : 2.8 متر در 3.9متر  

متراژ : 10.92 متر مربع