کد:pot1058 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد: 1058موقعیت تابلو درمنطقه  : 01 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه 1 - میدان تجریش، ضلع جنوبی سازه اول

ابعاد : 3 متر در 4 متر  

متراژ : 12 متر مربع