کد: pot1045 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد : poot1045 


موقعیت تابلو در منطقه  : 01 شهرداری تهران  

آدرس محل استقرار استرابورد  : تهران - منطقه 1 - خیابان باهنر شرق به غرب، دو راهی کبیری (داخل  فضای سبز)

ابعاد : 2.8 متر در 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع