کد:pot1730 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد1730


موقعیت تابلو درمنطقه  : 2 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه2 - بلوار سعادت ابادجنوب به شمال نرسیده به یادگارنبش کوچه چهارم

ابعاد :2.8 متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92متر مربع