کد:pot1723 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد1723


موقعیت تابلو درمنطقه  : 1 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه1 - صدر شرق به غرب قبل از خیابان بهار

ابعاد : 3 متردر 4 متر  

متراژ : 12متر مربع