کد:pot1711 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد:1711


موقعیت تابلو درمنطقه  : 21 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه21 -بزرگراه تهران کرج غرب به شرق قبل از ورودی شهید باکری شمال با فاصله 100 متر(سازه دوم) 

ابعاد : 3 متردر 4متر  

متراژ : 12 متر مربع