کد:pot1692 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد:1692


موقعیت تابلو درمنطقه  : 16 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه16 - تقاطع رجایی و مدائن( ورودی بازار دوم)

ابعاد : 2.8 متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع