کد:pot1528 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد: 1528


موقعیت تابلو درمنطقه  : 06 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه6 - انقلاب غرب به شرق تقاطع فلسطین ضلع جنوب شرقی

ابعاد : 2.8 متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع