کد:pot1500 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد: 1500


موقعیت تابلو درمنطقه  : 06 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه6 -جلال آل احمد غرب به شرق مقابل میدان تره بار جلال

ابعاد : 3 متردر 4 متر  

متراژ : 12 متر مربع