کد:pot1471 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد: 1471


موقعیت تابلو درمنطقه  : 06 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه6 - حکیم شرق به غرب قبل از پل سواره رو کارگر

ابعاد : 3 متردر 4 متر  

متراژ : 12 متر مربع