کد:pot1682 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد:1682


موقعیت تابلو درمنطقه  : 13 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه13 - ضلع جنوب غربی تقاطع دماوند با امامت 

ابعاد : 2.8 متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع