کد:pot1445 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد: 1445


موقعیت تابلو درمنطقه  : 05 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه5 - باکری شمال به جنوب ورودی هایپر استار سازه اول

ابعاد : 3 متردر 4 متر  

متراژ : 12 متر مربع