کد:pot1657 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد: 1657


موقعیت تابلو درمنطقه  : 12 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه12 - مصطفی خمینی شمال به جنوب پایین تر از چهار راه سیروس سمت راست بعد از فرش پاتریس

ابعاد : 2.8 متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع