کد:pot1407 | موقعیت قرارگیری تابلو تبلیغاتی روی نقشه |استرابرد

کد: 1407


موقعیت تابلو درمنطقه  : 05 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه5 - بزرگراه محمد علی جناح شمال به جنوب قبل از اتوبان کرج

ابعاد : 3 متردر 4 متر  

متراژ : 12 متر مربع