چهارراه سرسبز | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1337


موقعیت تابلو درمنطقه  : 04 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه 4 - چهارراه سرسبز ضلع شمال شرقی سازه ی دوم

ابعاد :2.8 متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع 


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه