چهار راه سرسبز | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1311


موقعیت تابلو درمنطقه  : 04 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه 4 - چهار راه سرسبز ضلع شمال شرقی سازه اول

ابعاد : 2.8 متردر 3.9  متر  

متراژ : 10.92 متر مربع 


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه