بزرگراه نیایش غرب به شرق نبش خیابان ولیعصر | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1298


موقعیت تابلو درمنطقه  : 03 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه 3 - بزرگراه نیایش غرب به شرق نبش خیابان ولیعصر

ابعاد : 3 متردر 4 متر  

متراژ : 12 متر مربع 


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه