نیایش غرب به شرق بعد از خروجی چمران | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد