میرداماد غرب به شرق مقابل بانک مرکزی | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد