خوردین تقاطع دادمان ضلع شمال شرقی | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1192


موقعیت تابلو درمنطقه  : 02 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه 2 - خوردین تقاطع دادمان ضلع شمال شرقی جنبساختمان برج

ابعاد : 2.8  متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع 


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه