چمران شمال به جنوب پایین تر از مدیریت | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1176


موقعیت تابلو درمنطقه  : 02 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه 2 - چمران شمال به جنوب پایین تر از مدیریت

ابعاد : 3  متردر 4 متر  

متراژ : 12 متر مربع 


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه