خوردین جنوب به شمال قبل از هرمزان | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1151


موقعیت تابلو درمنطقه  : 02 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه 2 - خوردین جنوب به شمال قبل از هرمزان جنب پستبرق اول

ابعاد : 2.8  متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع 


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه