صدر شرق به غرب، بعد از ورودی شریعتی | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1086


موقعیتتابلو در منطقه  : 01 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه 1 - صدر شرق به غرب، بعد از ورودی شریعتی

ابعاد : 3  متر در 4 متر  

متراژ : 12 متر مربع 


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه