مطهری نرسیده به خیابان سرافراز | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1537


موقعیت تابلو درمنطقه  : 06 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه6 - خیابان مطهری نرسیده به خیابان سرافراز

ابعاد : 2.8 متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه