مصطفی خمینی پایین تر از چهارراه سیروس | جزییات تابلو تبلیغاتی |استرابرد

کد: 1657


موقعیت تابلو درمنطقه  : 12 شهرداری تهران  

آدرس محل استقراراسترابورد  : تهران - منطقه12 - مصطفی خمینی شمال به جنوب پایین تر از چهار راه سیروس سمت راست بعد از فرش پاتریس

ابعاد : 2.8 متردر 3.9 متر  

متراژ : 10.92 متر مربع


مشاهده موقعیت تابلو بر روی نقشه